Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban miljö för Borån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0364526
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden gäller den sträcka av vattenförekomsten som berörs av hus, bebyggelse och hårdgjorda ytor. Anlagda ytor i närområdet och på svämplanet leder till påverkan på både den naturliga flödesregimen och den naturliga sedimentregimen. Det kan påverka den hydromorfologiska statusen i vattenförekomsten. Det kan innebära att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem i vattenförekomsten och dess närområde försämras, vilket i sin tur försämrar förutsättningarna för god ekologisk status. Ekologiskt funktionella kantzoner i närområdet minskar påverkanstrycket av urban markanvändning på vattenförekomsten. Bredden på zonen har beräknats utifrån svämplanets och närområdesutbredning. Omfattningen av åtgärden kan vara överskattad för många vattenförekomster.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 16 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från urban markanvändning
 
Kantzoner – urban markanvändning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-10-04 16:49
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad
2021-06-24 12:11
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Borån - WA52289328
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan
Furen-Flåren - AREA00416
Hindsen - AREA00946
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Lagan - SE98000
Vatten
Borån - WA52289328
Län
Jönköping - 06
Kommun
Värnamo - 0683

Referenser

ID Namn Författare År URL Fil  
54840 Vattenmyndigheternas riktlinjer för urban markanvändning: Åtgärder och undantag Vattenmyndigheterna (Niklas Holmgren) 2019 VM-riktlinjer-urban-markanvändning_atg-und.pdf

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 0
Havs och vattenmyndigheten 0

Synergieffekter

Synergieffekter

Övriga EU direktiv Positiv
3. Försurning Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
3. Bara naturlig försurning Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet