NMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Användning av bekämpningsmedel inom jordbruket kan medföra oönskade halter i omgivande vatten och luft. Ett omfattande arbete för att minska riskerna genomförs av lantbrukare och myndigheter. Miljöövervakningen av växtskyddsmedel syftar till att följa den långsiktiga förändringen över tiden. Resultaten används för att utvärdera effekter av motåtgärder och utgör ett viktigt stöd till forskning och utveckling av modeller och riskbedömningsverktyg.

Naturvårdsverket finansierar huvuddelen av undersökningarna och Institutionen för mark och miljö, i samarbete med Institutionen för vatten och miljö, SLU, ansvarar för utförandet. Arbetet bedrivs inom ramen för SLUs verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys och i nära samarbete med KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB).
Läs mer
Ej granskad
Jordbruksmark
Löpande program
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1990
-
0
Skåne
2015-02-24 09:57
2015-02-24 13:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skivarpsån SE614000-136000 Skivarpsån Skivarpsån Kustområde
2 Vege å SE623000-131000 Vege å VEGE Å: Havet-Hasslarpsån Vege å