F.d. Järnvägen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE628191-152984
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Törnebybäcken (WA28961080)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Törnebybäcken (WA28961080)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Törnebybäcken (WA28961080)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Törnebybäcken (WA28961080)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE76077
Åtgärdsområde
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån
Startår
1977
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280669
SWEREF99 TM Östlig: 579182

RT 90 2,5 gon V - X: 6281910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1529840

WGS84 Latitud: 56.6634529679
WGS84 Longitud: 16.2918659148

ETRS-89 Latitud: 56.66344
ETRS-89 Longitud: 16.29185

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi TÖ03 F.d. Järnvägen
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger TÖ03
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 TÖ03 F.d. Järnvägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1977 2017
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen   1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Alaklor 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Trifluralin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2010 2011
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1977 2017
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1977 2017

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   En gång 2011 2011
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2011 2011
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Kalmar KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur