Restaurering av rensade eller rätade vattendrag Ireån-Martebo

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0096250
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten ingår helt eller delvis i markavvattningsföretag som har skyldighet att bevara nuvarande förutsättningar. För att avvattna mark i syfte att odla krävs åtgärder som leder till att grundvattnennivån sänks på de områden som ska avvattnas. De hydromorfologiska förändringar som markavvattning i regel innebär är att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras och det finns heller inte förutsättningar för god ekologisk status.
Restaurering av vattendrag innefattar en rad åtgärder exempelvis återutläggning av stenblock och lekgrus, uppluckring av lekbottnar, bortagande av onaturliga sedimentansamlingar, vegetationsrensning, utläggning av död ved, ersätta artificiella erosionsskydd mot mer naturliga, att återföra vattendraget till en mer ursprunglig fåra eller form (djup, bredd, läge tex återmeandring) mm. I detta fall avses utläggning av lekgrus, stenblock och död ved. Där så är lämpligt med beaktande av åfårans utseende kan även tvåstegsdiken komma ifråga. Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status. Beroende på omfattningen av markavvattningsföretaget kommer skiljda åtgärder att krävas samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är növändig. En GIS-analys har gjorts som visar att i snitt är det cirka 15 % av sträckningen i markavvattningsföretag som skulle kunna bli föremål för åtgärder men det kan skilja sig en del mellan vattenförekomsterna. I detta skede används 15 % generellt men det kan komma att förändras efter en noggrannare analys.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 5,5 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd
 
Biotopvård i vatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-16 17:02
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad
2014-02-26 14:51
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Ireån-Martebo - WA25422943
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nordvästra Gotland - AREA00450
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE118117
Delavrinningsområde
Ovan 640731-166732 - SE640177-166388
Vatten
Ireån-Martebo - WA25422943
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Andra effekter a

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning
Negativa mark- och fiskerättsägare

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
5.1 Fysiska förändringar vattendrag - Fysiska förändringar av vattendragsfåra
5.1.1 Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för flottning
5.1.2 Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för minskad friktionsförlust
5.1.3 Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för minskad översvämningsrisk
5.1.4 Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för upprätthållande av markavvattning
5.2 Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Geoteknisk förändring av vattendraget
5.3 Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - för att öka jordbruksproduktionen
5.4 Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Förbättring av fisket
5.5 Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Infrastruktur på land
5.6 Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Muddring

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan
4.2 Konnektivitetsförändringar
4.3 Morfologiska förändringar