Biotopvård i vattendrag

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000807
Biotopvård i vatten innefattar en rad åtgärder exempelvis återutläggning av stenblock och lekgrus, uppluckring av lekbottnar, bortagande av onaturliga sedimentansamlingar, vegetationsrensning, utläggning av död ved, ersätta artificiella erosionsskydd mot mer naturliga, att återföra vattendraget till en mer ursprunglig fåra eller form (djup, bredd, läge tex återmeandring).
VISSMEASURETYPE000807
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Primär enhet
Hektar Sekundär enhet
30 år
2013-01-11 12:59
2020-07-06 16:03

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: urban markanvändning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade
Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - offentlig vattenförsörjning
Förändring av hydrologisk regim - fiske och vattenbruk
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport
Förändring av hydrologisk regim - annat: urban markanvändning
Förändring av hydrologisk regim - annat: översvämningsskydd
Förändring av hydrologisk regim - annat: industri
Förändring av hydrologisk regim - annat: turism och rekreation
Fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomster
Förändring av morfologiskt tillstånd - för översvämningsskydd
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: industri
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: transport
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: turism och rekreation
Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade
Andra hydromorfologiska förändringar
Andra morfologiska förändringar - Tätning och hårdgjorda ytor

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

100 000 kr/ha - Sverige, Land

20-1000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen baseras på en kostnad för utläggning av stenblock, sten och lekgrus med grävmaskin. I princip åtgärdas hela ytan. Förutsättningen är att det är relativt lätt för en grävmaskin att ta sig fram till vattendraget. Den högre kostnaden i schablonen avser återmeandring av fåra och den lägre utläggning av död ved. För en bättre kostnadsschablon kan åtgärder väljas på en mer detaljerad nivå.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

5 000 kr/ha - Sverige, Land

50-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredning och administrativa kostnader kopplade direkt till åtgärden.
Åtgärden är i allmänhet en tillståndspliktig vattenverksamhet. Kostnaden för ansökan till mark- och miljödomstolen inkl framtagande av MKB och teknisk beskrivning beräknas kosta ca 100 000 till 200 000 kr (konsultkostnad). Dessa kostnader ska inte ingå i kostnaderna för åtgärden utan hanteras på annat sätt.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

105 000 kr/ha - Sverige, Land

5-1000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen per hektar baseras på utläggning av sten, stenblock och lekgrus på ett område om ca 2 hektar.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Kvadratmeter Kvadratmeter
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per m2 Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Habitat
Avser tillskapat, tillgängliggjort eller förbättrat habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Åtgärdernas effekt kan påverkas vid flödesförändringar. Se specifika kategorier åtgärder för restaurering av vattendrag för mer information.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Antal objekt som berörs av åtgärden
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden
Antal förändrade tillstånd