Kalkning med flyg

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000597
Kalkning med flyg används för kalkning av sjöar, våtmarker och fast mark. Sjöar, våtmarker och fast mark kan även kalkas med andra metoder. Tillgänglighet och kalkmängd bestämmer metoden. Vid kalkning med flyg transporteras kalken till en depåplats med bulkbil eller i storsäck och sprids därefter från flyg (helikopter) med hjälp av en specialutformad spridningsbehållare. Målet med kalkning är att upprätthålla god vattenkvalitet av försurade sjöar och vattendrag. Alla siffror/text i kommande kolumner syftar på kalkning av sjöar och våtmark, med flyg, då kalkning på skogmark endast utförts som försök och askåterföring är en egen åtgärd.
VISSMEASURETYPE000597
Publik - ej till planering
Kalkning
 
Kalkning med flyg
Kilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Ton Primär enhet
1 år
2012-06-27 08:33
2019-02-06 10:41
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Ekosystemsberoende miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader administration vid omkalkning (huvudmännens och länsstyrelse)

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 1 580 kr/ton/år - Sverige 70-180 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 1 660 kr/ton - Sverige 70-180 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 1 700 kr/ton - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

pH värdet höjs, försurningskänsliga arter gynnas.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändringar i temperatur och nederbörd inklusive förändringar i frekvens av extrem nederbörd etc. så att en långsiktigt hållbar lösning väljs. Brunifiering kan öka med ökad avrinning och/eller nederbörd vilket ger ökat kalkningsbehov. Ökad avrinning kan också ge ett ökat kalkningsbehov. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift