Kalkning med doserare

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000602
Kalkning med doserare används för kalkning av rinnande vatten, där kalkning av uppströms belägna sjöar eller våtmarker inte är möjlig. Användning av en doserare ger generellt sett bättre resultat än kalkning med båt eller flyg, men kostar mera. Kalken kan tillföras antingen i torr form (torrdoserare) eller utblandat i vatten (våtdoserare). Torrdoserare är billigare då den inte kräver eldrift, men för kalkning under isbelagda förhållanden krävs en våtdoserare.
VISSMEASURETYPE000602
Publik och till planering
Nationella Kalkdabasen
Doserare
Kilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Sekundär enhet
Ton Primär enhet
20 år
2012-06-29 15:21
2019-09-09 15:37
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 763 kr/ton - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Investeringskostnaden för en doserare är ca 2 000 000 kr och livslängden beräknas till 20 år. Under 2015 spred varje doserare i snitt 131 ton. Detta innebär att investeringskostnaden skulle hamna på 763 kr/ton för doserare. Att relatera investeringskostnaden till ton spridd kalk är svårt och schablonvärdet får anses högst ungefärligt.

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 60 kr/ton - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader administration för omkalkning (Huvudmän+ länsstyrelsens)
Administrativa kostnader har skattats till 60 kr/ton/år.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 1 060 kr/ton/år - Sverige 80-160 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader De löpande kostnaderna har uppskattats till 1 060 kr/ton/år.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 15 229 kr/ton - Sverige 18-124 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen bygger på genomsnittsdata av faktiska åtgärder. Total åtgärdskostnad har beräknats som investeringskostnad per ton och år (763 kr) plus utrednings- och administrativa kostnader (60 kr/ton) plus [ löpande kostnad/år (1060 kr) * nusummefaktor för 20 år och med 4 % ränta (13,5903)] och avrundat till jämna hundratal = 763 + 60 + (1060 * 13,5903) = 763 + 60 + 14406 = 15229 kr/ton

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 1 100 kr/ton - Sverige

Antagande och förutsättningar

Hjälptext för Antagande och förutsättningar
Total årskostnad har beräknats som total åtgärdskostnad (15229) genom nusummefaktor för 20 år och med 4 % ränta (13,5903) och avrundat till jämnt hundratal = 15229/13,5903 = 1100 kr/ton

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

pH värdet höjs, försurningskänsliga arter gynnas.

Övriga effekter

Målet med kalkning är att upprätthålla god vattenkvalitet av försurade vattendrag, vilket innebär att pH inte ska falla under målvärdet under någon tid under året. I sjöar ska måluppfyllelsen uppnås varje år för att villkoren för God status ska anses uppfyllda, medan det i vattendrag är tillräckligt om måluppfyllelsen uppnåtts under minst fyra av sex år.
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändringar i temperatur och nederbörd inklusive förändringar i frekvens av extrem nederbörd etc. så att en långsiktigt hållbar lösning väljs. Brunifiering kan öka med ökad avrinning och/eller nederbörd vilket ger ökat kalkningsbehov. Ökad avrinning kan också ge ett ökat kalkningsbehov. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift