Kalkning med fordon

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000603
Kalkning med hjälp av fordon används för kalkning av skogsmark och, i vissa fall, våtmarker. Kalkning av skogsmark kan även ske med flyg och används för att återställa basmättnaden i tillrinningsområden där återhämtning inte kommer att ske. Kalkning, med hjälp av fordon, för våtmarker sker mer sällan än kalkning av våtmarker med hjälp av flyg. Kalkning av våtmark (med flyg eller fordon) sker huvudsakligen för rinnande vatten. Alla siffror/text i kommande kolumner syftar på kalkning av våtmark, med fordon, då kalkning på skogmark endast utförts som försök och askåterföring är en egen åtgärd.
VISSMEASURETYPE000603
Publik - ej till planering
Nationella Kalkdabasen
Fordon
Kilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Ton Primär enhet
1 år
2012-06-29 15:38
2019-02-06 10:42
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Ekosystemsberoende miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader administration vid omkalkning (huvudman och länsstyrelse)

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 820 kr/ton/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 900 kr/ton - Sverige 80-140 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Ton 900 kr/ton - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

pH värdet höjs, försurningskänsliga arter gynnas.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändringar i temperatur och nederbörd inklusive förändringar i frekvens av extrem nederbörd etc. så att en långsiktigt hållbar lösning väljs. Brunifiering kan öka med ökad avrinning och/eller nederbörd vilket ger ökat kalkningsbehov. Ökad avrinning kan också ge ett ökat kalkningsbehov. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift