[Ta bort] Kalkning med fordon

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000603
Kalkning av sjöar och våtmarker kan genomföras med fordon, antingen med båt eller flyg/helikopter. Tillgänglighet och kalkmängd bestämmer metoden. Kalken transporteras till sjön med bulkbil och överförs till båten vid stranden, alternativt till en depåplats och sprids därefter från flyg (helikopter) med hjälp av en specialutformad spridningsbehållare. Målet med kalkning är att upprätthålla god vattenkvalitet av försurade sjöar och vattendrag.
VISSMEASURETYPE000603
Publik och till planering
Nationella Kalkdabasen
Fordon
[Ta bort kategori]
 
[Ta bort] Kalkning med fordon
Kilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Ton Primär enhet
1 år
2012-06-29 15:38
2019-09-23 15:54
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Ton
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader administration vid omkalkning (huvudman och länsstyrelse)

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Ton

960 kr/ton/år - Sverige, Land

960-1580 % - Sverige, Land

Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Ton

900 kr/ton - Sverige, Land

80-140 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Ton
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

pH värdet höjs, försurningskänsliga arter gynnas.

Övriga effekter

Målet med kalkning är att upprätthålla god vattenkvalitet av försurade vattendrag, vilket innebär att pH inte ska falla under målvärdet under någon tid under året. I sjöar ska måluppfyllelsen uppnås varje år för att villkoren för God status ska anses uppfyllda, medan det i vattendrag är tillräckligt om måluppfyllelsen uppnåtts under minst fyra av sex år.
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändringar i temperatur och nederbörd inklusive förändringar i frekvens av extrem nederbörd etc. så att en långsiktigt hållbar lösning väljs. Brunifiering kan öka med ökad avrinning och/eller nederbörd vilket ger ökat kalkningsbehov. Ökad avrinning kan också ge ett ökat kalkningsbehov. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift