Tvåstegsdiken

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000714
Tvåstegsdiken kan anläggas i diken och kanaler med svag lutning. De diken och vattendrag som avses utgör ofta en del av ett markavvattningsföretag. Syftet med tvåstegsdiket är att åstadkomma minskad belastning på miljön av N och P och med synergieffekter som ökad biologisk mångfald samt ökad möjlighet att lokalt hantera översvämningar.

VISSMEASURETYPE000714
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Dikesåtgärd
 
Tvåstegsdiken
Meter Primär enhet
Hektar Sekundär enhet
30 år
2012-08-27 09:33
2017-02-28 15:37

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 760 kr/m - Sverige 60-140 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Värden tagna från Jordbruksverkets Rapport 2013:15, inkluderar kostnad för ianspråktagen mark.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 0 kr/m - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader 0-10 kr/m
Planering av konsult (grovt uppskattat till 20.000 kr)
Ändrad släntlutning i den övre delan av diket kan eventuellt behöva omprövning av villkor (grovt uppskattat till 10.000 kr), men i de flesta fall är detta troligen inte nödvändigt och denna kostnad är inte medräknad i den totala åtgärdskostnaden.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 0 kr/m/år - Sverige 40-160 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Att underhålla ett tvåstegsdike jämfört med ett normalt dike kan både kräva mindre och större utifrån vilket dike. Denna beräkning använder 0 kr i löpande kostnad.
Om man använder kostnaden för att underhålla en våtmark för tvåstegsdiken, uppgår kostnaden till ca 6 kr per meter och år. Baserat på kalkyl för skötsel av våtmark (Rapport Jordbruksverket 2012:15).

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Löpande intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 0 kr/m/år - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall Kostnader för ianspråktaget mark inkluderas i investeringskostnaden.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 760 kr/m - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 760 kr investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 41 kr/m - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

"Effekten av terrassen är att likna vid en långsträckt våtmark/översilningsyta. Förmågan till retention i tillfälligt översvämmade och ånära områden har utvärderats i försök med avfasade strandzoner som är att likna vid tvåstegsdiket. Stora variationer har uppmätts, troligen beroende på väldigt olika förutsättningar i vattenkvaliteten. Effekter på upp till 127 kg P/år har uppmätts. Utvärderingar av några våtmarker i Skåne har gett en medelavskiljning på 17-47 kgP/ha (Wesström m.fl. 2010). Effekten av en dikessektion som fungerar både som våtmark (flödesterass vid högre flöden), översilningsyta (dikesslänten och flödesterassen vid lägre flöden) och buffertzon (dikesslänten) antas ligga någonstans däremellan." Åtgärden innebär också att att vattendraget kan tillåtas att bli mer naturlik än ett ordinärt dike. Bland annat kan djupdelen av vattendraget tillåtas att vandra, närområdet i form av terassen förbättras samt att ett litet svämplan etableras. Detta innebär att påverkan på hydromorfologin minskar.

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Meter
0,1 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 220 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Antagande:
Hälften av kostnaden "belastar" kväverening
Hjälptext för Totalkväve
Antaganden:
10 kg N/ha i läckage
effekt 1 % kvävereduktion
N-reduktion =0,01*10=0,1 kg N/ meter

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Meter
0,012 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 3700 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Antaganden:
2 % reduktion
0,6 kg P per ha i läckage från åkermarken
0,02*0,6=0,012 kg P/m/år


P-reduktion =300*0,05/2000=0,0075 kg meter
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Utvald miljö
Länsstyrelsen - LOVA
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning Den förändrade tvärsektionen som tvåstegsdiket innebär är vattenverksamhet som generellt är tillståndspliktig om det inte är uppenbart om varken enskilda eller allmänna intressen skadas. Detta kan innebära att dikessträckor på enskild mark kan utföras utan tillstånd om det allmänna intresset ej skadas. Om tvåstegsdiket utförs inom ett dikesföretag krävs generellt tillstånd för anläggandet och omprövning av företagets framtida villkor.

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat. Översvämningsrisken minskar lokalt då fårans tvärsnittsarea ökar. Diket kan i viss mån verka flödesutjämnande och minska risken för översvämning även nedströms.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Antal km2 jordbruksmark som berörs av åtgärden