Ökad rening vid reningsverk

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000717
Förbättrande åtgärder i reningsverk som gäller för cykel 2016-2021.
VISSMEASURETYPE000717
Publik - ej till planering
Antal Primär enhet
Antal Personekvivalenter Sekundär enhet
Ton Sekundär enhet
30 år
2012-08-28 13:26
2019-08-26 17:04
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 11 200 000 kr/st - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 130 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 11 330 000 kr/st - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablon bygger på genomsnittskostnaden för åtgärdskategorin Ökad rening av P till 0,1 mg/l i arv.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 620 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Ton
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Ton
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift