Strukturkalkning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000719
Strukturkalkning är en åtgärd för att framför allt minska fosforförlusterna från jordbruksmark. Åtgärden är tillämpbar på lerjordar. Den kan också leda till en minskning av sedimenttransporten och därmed förbättra siktdjupet i sjöar samt minska läckaget av partikulärt bundna bekämpningsmedelsrester.
VISSMEASURETYPE000719
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Strukturkalkning
Hektar Primär enhet
15 år
2012-08-28 14:07
2020-05-28 16:43

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 5 830 kr/ha - Sverige 60-160 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad 5870 kr/ha (8x605 + 1030)

Antaganden:
Kalkgiva på 8 ton/ha och ett pris på 605 kr/ton samt kostnad för nedbrukning 1030 kr per hektar

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 330 kr/ha/år - Sverige 5-200 % - Sverige
Hjälptext för Löpande intäkter 330 kr/ha (300 + 30)

Antaganden:
Skördeökning (baserat på 4% ökad skörd 5000 kg*1,5 kr/kg): 300 kr/ha
Minskad jordbearbetning (minskat dragkraftsbehov, färre harvningar vid höstsådd): 30 kr/ha

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 2 200 kr/ha - Sverige 5-200 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 200 kr/ha
Kostnad: 5870 kr/ha (med 15 års livslängd ger det en årskostnad på ca 530 kr)
Intäkt: 3670 (330 kr per år)

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 190 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,15 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 0 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Eftersom värdet av skördeöknigen i de flesta fall blir större än den årliga kostnaden så är kostnaden 0 kr/kg reducerat P.
Hjälptext för Totalfosfor
Effekt = 0,15 (0,5*0,30)
Antagande:
P-förlust från åkermark med lerjord 0,5 kg/ha
Reduktion 30 %

I SLUs försök vid Bornsjön har strukturkalkningen minskat fosfortransporten med 36 % i genomsnitt under 4 år. I Greppa Fosforns pilotområde U8 i Västmanland där nästan all åkermark strukturkalkades 2010 har fosforförlusterna under de två år som gått sedan kalkningen utfördes minskat med 66 % jämfört med långtidsmedelvärdet under 18 år. På jordar utan lerinslag gör strukturkalkningen sannolikt ingen nytta alls.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Länsstyrelsen - LOVA
Länsstyrelsen - Övrigt Investeringsstöd kan eventuellt ges genom Landsbygdsprogrammet
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift