Våtmark - fosfordamm

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000726
Fosfordammar (sedimentationsdamm för fosfor eller dammar som samlar fosfor) är små dammar som anläggs på eller i anslutning till jordbruksmark för retention av fosfor (och kväve). Dammens yta bör vara mellan 0,1 och 1 procent av avrinningsområdet. Mest aktuellt är det att anlägga dammar på arealer med stora förluster av partikulärt fosfor och i djurtäta områden med höga markfosforhalter.VISSMEASURETYPE000726
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Våtmark - fosfordamm
Hektar Primär enhet
30 år
2012-09-03 08:39
2019-07-16 14:53

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 600 000 kr/ha - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 12 000 kr/ha/år - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader 12000 kr/år
antagande:
6000 kr/5år för en damm med ytan 0,1 ha
(anm. en damm med ytan 0,2 ha kommer inte att ha en dubbel kostnad pga att den rörliga kostnaden utgör en begränsad del av de löpande kostnaderna)

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 2 700 kr/ha/år - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall 2700 kr/ha damm
Utebliven intäkt med 2500 kr/ha åkermark (baserat på Agriwise 5-årsmedel?)
Uteblivet gårdsstöd 2000 kr/ha åkermark (baserat på produktionsområde x)
60 % ligger på åkermark
(om dammen medför att avvatnningen av uppströms områden försämras kan det medföra ytterligare produktionsbortfall och ökade kostnader)

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 854 000 kr/ha - Sverige 50-150 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 600 000 kr investeringskostnad
254 000 kr (=(12 000+2700)*17,29203), vilket är nuvärdet av löpande kostnader och produktionsförlusten i 30 år och 4% ränta.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 49 000 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
675 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 12 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
675 kg/ha damm
Antaganden:
0,08 ha damm
30 ha tillrinningsområde
360 kg N i belastning (12 kg/ha )
20 % retention
=0,15*360=54
54/0,08=675 kg per ha dammsyta
(1,8 kg/ ha åkermark)

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
68 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 726 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
68 kg/ha damm
Antaganden:
0,08 ha damm
30 ha tillrinningsområde
18 kg P i belastning (0,6 kg/ha)
30 % retention
=0,30*18=5,4
5,4/0,08=68 kg per ha dammyta
(0,18 kg/ ha åkermark)

För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
Jordbruksverket - Utvald miljö
Länsstyrelsen
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift