Vårplöjning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000731
Vårplöjning innebär att marken lämnas orörd med stubb (alternativt vall eller fånggröda) under hösten och vintern för att sedan plöjas inför sådd på våren. För minskat kväveläckage ger den störst effekt på jordar med höga läckage t.ex. p.g.a. lerinnehåll, hög avrinning, milda vintrar (d.v.s. sydvästra Sverige).
VISSMEASURETYPE000731
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Jordbearbetning och strukturförbättring
 
Vårplöjning
Hektar Primär enhet
1 år
2012-09-06 11:09
2015-05-27 20:24
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2. Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 200 kr/ha/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader En kostnad kan uppstå på grund av att flera arbetsmoment ska hinnas med under en kort tid på våren

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 200 kr/ha - Sverige 0-200 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad En kostnad kan uppstå på grund av att flera arbetsmoment ska hinnas med under en kort tid på våren

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 200 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

De kvarvarande växtresterna och rötterna minskar jordens uppslamning och erosion under hösten och vintern och därmed fosforförlusterna. Utebliven jordbearbetning under hösten kan också öka kväveupptaget och minska kvävemineraliseringen och därmed kväveläckaget. Bechmann m.fl. (2011) visade att vårberabetning gav ett bättre skydd mot fosforförluster än höstsådda grödor. Vårplöjning fungerar bäst på lättare jordar (sand, mo, mjäla och vissa lättleror) och de största effekterna fås på erosionskänslig sluttande mark. I västra Sverige gav fältförsök med vårplöjning en minskning av de partikulära fosforförluterna med 50 %. På jordar med låg erosionskänslighet har inte samma goda effekt uppnåtts. Det finns också risk för ökade förluster av löst fosfor när kvarvarande växtrester fryser sönder och bryts ned under vintern som sedan riskerar att lakas ut. I vissa fall har också ökade förluster via ytavrinning observerats

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
14 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Effekt 14 kg/ha (=35*0,4)
Antaganden:
Kväveläckage 35 kg/ha (baserat på en klimat och jordartsförhållande utanför Lund; < 15 % ler)
Reduktion 40 %

Ett alternativ scenarie är en lerjord i mellansverige:
Effekt 4 kg/ha (=12*0,35)
Kväveläckage 12 kg/ha (baserat på en klimat och jordartsförhållande i Mellansverige; < 35 % ler)
Reduktion: 35 %

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,025 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 8000 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
0,025 kg/ha
Antaganden:
Ytavrinningsförlust 0,1 kg/ha
effekt 25 %
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift