Anläggande av båtbottentvätt

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000749
Att minimera påväxt på båtbotten är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt då även lite påväxt kan leda till att båtens egenskaper förändras. Den dominerande metoden för att minska påväxt på båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg, men genom användandet av dessa färger sprids miljöfarliga ämnen i våra vatten. För att minska miljöpåverkan bör man istället tvätta båtbotten ett par gånger per år över en spolplatta eller i en avsedd borsttvätt. Åtgärden syftar således till att minska spridning av miljögifter från båtskrov genom att anlägga spolplattor och borsttvättar för skrov.
VISSMEASURETYPE000749
Publik och till planering
Särskilda sjöfarts- och båtlivsåtgärder
 
Anläggande av båtbottentvätt
Antal Primär enhet
10 år
2012-09-26 15:39
2019-08-26 16:34
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 000 kr/st - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaderna varierar med storlek på plattan, brunn/reningsverksanläggning och tvättutrustning utifrån antalet båtar och storlekar på båtarna som ska tvättas.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader En grov schablon för utredning och administrativa kostnader som är direkt kopplade till åtgärden.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaderna varierar med storlek på plattan, brunn/reningsverksanläggning och tvättutrustning utifrån antalet båtar och storlekar på båtarna som ska tvättas.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Vid varmare klimat kan grundproblemet öka vilket innebär att åtgärden behöver genomföras oftare.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen