Våt damm

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000785
Våta dagvattendammar avser dammar med en permanent vattenspegel. Dessa dammar anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningsprocessen sker till stor del genom en sedimentation av partikulära föroreningar i dammarna, men om våtmarkszoner anläggs kan lösta fraktioner avskiljas effektivare. Dammar kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, de kan bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.
En viktig parameter då våta dammar designas är förhållandet mellan storleken på dammens yta och avrinningsområdets area. Högre förhållande ger bättre rening. Djupet på en damm föreslås ofta till 1-2 m. I fall de är för djupa så riskeras en botten med syrefattiga förhållanden. För att undvika kortslutningar och få en tillräcklig uppehållstid föreslås en långsmal utformning.
Det är viktigt att dammen är designad på rätt sätt för att uppnå en effektiv avskiljning av föroreningar. Reduktionsgraden för en åtgärd är starkt kopplat till inloppskoncentrationen. Högre inkommande koncentrationer medför en större reningsgrad jämfört med lägre inkommande koncentrationer. Drift och underhåll av dammen är viktigt för att bibehålla en effektiv avskiljning.
VISSMEASURETYPE000785
Publik och till planering
Dagvattenåtgärder
 
Våt damm
Kvadratmeter Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
25 år
2012-11-26 09:59
2019-07-17 13:39
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Urban markanvändning

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter
Förorening av miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden 25-200 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Investeringskostnaden för en damm varierar kraftigt beroende på lokala förutsättningar. De kostnader som anges är faktiska investeringskostnader för befintliga dagvattendammar, se referenser till åtgärdskategorin. Kostnaderna avser 1 000 000 – 5 000 000 kr /ha dammyta (Andersson m. fl. , 2012)

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Löpande kostnader I löpande kostnader ligger kostnader för drift och underhåll såsom tillsyn av anläggning och lättare underhåll såsom gräsklippning, bortrensning av skräp etc. Muddring av sediment finns inte med i den löpande kostnaden.

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Produktionsbortfall

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 2,5 mkr i investeringskostnad
312 000 kr i löpande kostnader (20 000 kr/år*15,62208), vilket är nuvärdet av de 25 års löpande kostnader.
Kostnaden för en damm varierar kraftigt beroende på lokala förutsättningar.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Kvadratmeter
230 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Kvadratmeter
53 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur Jämfört med andra åtgärdstyper kräver dammar en förhållandevis stor yta, och de kan därför t.ex. vara svåra att införa i redan bebyggda områden.

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat. Klimatförändringar kan påverka dagvattendammens effektivitet. Ändrade nederbördsförhållanden, t.ex. ökad nederbördsvolym och intensitet visar på vikten av tillräcklig dammvolym för att ta hand om ökade avrinningsvolymer utan att behöva brädda dagvattnet.
En ökad temperatur kan bidra till ökad algtillväxt, etc. i dagvattendammen.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift