Anpassade skyddszoner på åkermark

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000794
Anpassade skyddszoner är en permanent gräsbevuxen yta som anläggs invid diken, vattendrag och brunnar där det förekommer ytavrinning och erosion. Effekten av en gräsbevuxen skyddszon är att partiklar som transporteras med ytavrinning fångas upp. Därmed minskar också transporten av växtskyddsmedel, som ofta är partikelbundet. Åtgärden skyddszoner ingår i den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel (N2019/01607/SMF).
VISSMEASURETYPE000794
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Skyddszon på åkermark
 
Anpassade skyddszoner på åkermark
Antal Primär enhet
5 år
2012-11-29 14:53
2019-11-13 10:18

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 224 kr/st - Sverige 75-150 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Anläggning 224 kr per st (672 kr per gård med 3 *0,03 ha = 0,09 ha)
Kostnad för vallfrö: 72 kr
Igångsättningskostnad: 600 kr
(2tim lantarbetarlön á 200 kr/tim + 1h * 200 kr traktorkostnad)
Beräkningsexempel
antagande: för sådd av 3 st skyddszoner á 0,03 ha
igånssättningskostnad och såtid 600 kr
kostnad för vallfrö= 800*0,09=72kr

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 207 kr/st/år - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Kostnader pga försämrad arrondering och skötsel 207 kr/år
Kostnad för skötsel 120 kr/år
försämrad arrondering: 500 kr x 1 h (60 min extra brukningstid, 3 st á 20 min per skyddszon)
antagande gäller för sådd av 3 st skyddszoner á 0,03 ha

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 81 kr/st/år - Sverige 20-160 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall Produktionsbortfall för skyddszonerna (0,03 ha*2700 kr/ha).

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 1 507 kr/st - Sverige 25-160 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 224 kr/st investeringskostnad
922 kr/st löpande kostnad (207 kr * 5 år)
361 kr/st produktionsbortfall (81 kr * 5 år)

Antagande gäller för sådd av 3 st skyddszoner á 0,03 ha

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 330 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

De studier som har gjorts av skyddszoners effektivitet för att reducera transporten av växtskyddsmedel påvisar en effektivitet (E) av c:a 50-95% för de flesta undersökta substanser (Boye m.fl., 2012). Av speciellt intresse är den höga retentionen av diflufenikan (97%). Det bör påpekas att studierna har genomförts under olika förhållanden när det gäller lutning, jordart, etc., och därför inte nödvändigtvis går att tillämpa för svenska förhållanden. En större osäkerhet är hur stor del av läckaget av växtskyddsmedel som sker genom ytavrinning (f). Läckage av växtskyddsmedel sker genom ett antal möjliga spridningsvägar: vid hanteringen (påfyllnad/rengöring av spruta), genom vindavdrift, genom utlakning och ytavrinning (Andersson, 2008). I åtgärdsberäkningarna för övergödning ingår parametern ”andel av fosforförlust som sker genom ytavrinning”, som beräknats ur belastningsmodellen PLC6.5 för varje VARO (Gyllström m.fl., 2016). Det är rimligt att anta att denna andel generellt är mindre för växtskyddsmedel, dels för att det finns fler möjliga spridningsvägar, dels för att det normalt inte finns växtskyddsmedel i marken under snösmältningsperioden, då ytavrinning är oftast förekommande. Det är också rimligt att anta att ytavrinning är en viktigare spridningsväg för svårrörliga än för lättrörliga ämnen. Det finns dessutom en övre gräns för hur stor andel av ytrinningsförlusterna som kan åtgärdas med skyddszoner (?). Denna skattas i Gyllström m.fl. (2016) till 0,7. Den sammanlagda reduktionspotentialen för åtgärden (P) blir därmed: P = E · f · ?

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
0,15 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
0,15 kg/ha åker = 0,5*0,6*50% (gäller för en åker på 5 ha med 1 anpassad skyddszon som har tillrinning från 0,5 ha)
Antaganden:
0,03 ha (t.ex. en st á 10*30 m eller 2 st á 10*15m)
åkerarea 5 ha
(tillrinningsarea = 0,5 ha)
belastning via ytavrinning 1 kg/ha (baserat på en genomsnittlig ytavrining på 0,12 kg/ha på 5 ha åkern)
reduktionseffekt 50 %
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift