Anpassade skyddszoner på åkermark

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000794
Anpassade skyddszoner (enligt kommande förslag i landsbygdsprogrammet).
Syftet med anpassade skyddszoner är att minska erosionen och därmed fosforförlusterna via ytavrinning från åkermarken. De anläggs där det finns en uppenbar risk för erosion, t.ex. på erosionsstråk inne på fält, längs åkerdiken, vid brunnar som fungerar som ytvattenintag. På en anpassad skyddszon odlas vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa.
VISSMEASURETYPE000794
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Skyddszon på åkermark
 
Anpassade skyddszoner på åkermark
Antal Primär enhet
5 år
2012-11-29 14:53
2015-08-20 09:58

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 224 kr/st - Sverige 75-150 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Anläggning 224 kr per st (672 kr per gård med 3 *0,03 ha = 0,09 ha)
Kostnad för vallfrö: 72 kr
Igångsättningskostnad: 600 kr
(2tim lantarbetarlön á 200 kr/tim + 1h * 200 kr traktorkostnad)
Beräkningsexempel
antagande: för sådd av 3 st skyddszoner á 0,03 ha
igånssättningskostnad och såtid 600 kr
kostnad för vallfrö= 800*0,09=72kr

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 207 kr/st/år - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Kostnader pga försämrad arrondering och skötsel 207 kr/år
Kostnad för skötsel 120 kr/år
försämrad arrondering: 500 kr x 1 h (60 min extra brukningstid, 3 st á 20 min per skyddszon)
antagande gäller för sådd av 3 st skyddszoner á 0,03 ha

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 81 kr/st/år - Sverige 20-160 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall Produktionsbortfall för skyddszonerna (0,03 ha*2700 kr/ha).

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 1 507 kr/st - Sverige 25-160 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 224 kr/st investeringskostnad
922 kr/st löpande kostnad (207 kr * 5 år)
361 kr/st produktionsbortfall (81 kr * 5 år)

Antagande gäller för sådd av 3 st skyddszoner á 0,03 ha

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 340 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
0,15 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
0,15 kg/ha åker = 0,5*0,6*50% (gäller för en åker på 5 ha med 1 anpassad skyddszon som har tillrinning från 0,5 ha)
Antaganden:
0,03 ha (t.ex. en st á 10*30 m eller 2 st á 10*15m)
åkerarea 5 ha
(tillrinningsarea = 0,5 ha)
belastning via ytavrinning 1 kg/ha (baserat på en genomsnittlig ytavrining på 0,12 kg/ha på 5 ha åkern)
reduktionseffekt 50 %
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift