Möjliggöra upp- och nedströmspassage

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000803
Möjliggöra upp- och nedströmspassage avser alla åtgärder som syftar till att möjliggöra vandring av vattenlevande organismer förbi ett hinder och används lämpligen i planeringsstadiet i de fall man inte vet vilken åtgärd som kan bli aktuell. Det kan röra sig om att anlägga olika typer av fiskvägar som omlöp och fisktrappor eller att riva ut dammar.
VISSMEASURETYPE000803
Publik och till planering
Meter Primär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2013-01-09 18:11
2019-11-12 14:59

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: urban markanvändning
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade
Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 500 000 kr/m - Sverige 20-1300 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen bygger på fallhöjden där fiskvägen ska byggas. Kostnad för anläggande av ett omlöp med en vattenföring på ca 1 m3/s beräknas till ca 10 000 kr per meter omlöp eller ca 0,5 Mkr per m fallhöjd. Det lägre intervallet baseras på hel eller delvis utrivning av äldre stendämme ca 10 m bred med ca 2 m fallhöjd. Ett stort omlöp (flöde 2,3 - 5 m3/s) har under senare tid byggts i Säveån med en fallhöjd på 10 m. Total kostnad uppgick till ca 13 Mkr eller 1,3 Mkr per fallhöjdsmeter. OBS! Vid storskalig vattenkraft där passar det övre intervallet bättre. Kostnaden 500 000 kr/m inbegriper inte kostnaden för vatten i fiskväg och därmed förlust av kraftproduktion.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 10 000 kr/m - Sverige 70-500 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredningskostnader som är direkt kopplade till åtgärden. Åtgärden är i princip alltid en tillståndspliktig vattenverksamhet. Åtgärdskostnaden i denna databas inkluderar dock inte framtagande av MKB och teknisk beskrivning samt ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Dessa kostnader hanteras på annat sätt.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 1 000 kr/m/år - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Löpande drift och underhåll av en generell fiskväg. Schablonen är relaterad till antal fallhöjdsmeter. Schablonen varierar beroende på typ av fiskväg och volym vatten. En naturlig fiskväg eller en utrivning har i princip inga löpande kostnader medan vissa tekniska fiskväger kräver mer drift och underhåll.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 34 000 kr/m/år - Sverige 30-2000 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat. Exempel produktionsbortfallet vid 5 m fallhöjd och 1 m3/s blir 215 000 kr/år, 10 m fallhöjd och 1 m3/s vatten blir 430 000 kr/år (förutsatt ett elpris på 50 öre/kWh). Vill man använda schablonen för att beräkna en tappning motsvarande MLQ kan man multiplicera med antal kubikmeter/s. Schablonens undre intervall är vid en tappning på 300 l/s det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 527 000 kr/m - Sverige 20-1300 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 510 000 kr/m investeringskostnad och åtgärdsutredning/adm
17 000 kr/m (=1000*17,29203) vilket är nuvärdet av löpande kostnader under 30 år och 4% ränta.
Schablonen är baserad på en fiskväg dimensionerad för ett flöde på 1 m3/s.

Schablonen för produktionsbortfall bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat. Exempel produktionsbortfallet vid 5 m fallhöjd och 1 m3/s blir 215 000 kr/år, 10 m fallhöjd och 1 m3/s vatten blir 430 000 kr/år (förutsatt ett elpris på 50 öre/kWh). Vill man använda schablonen för att beräkna en tappning motsvarande MLQ kan man multiplicera med antal kubikmeter/s. Schablonens undre intervall är vid en tappning på 300 l/s det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 29 000 kr/m - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Hektar Meter
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per ha Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Avser tillgängliggjort eller nyttiggjort habitat
Hjälptext för Habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Minskad översvämningsrisk lokalt. Förändrade flödesregimer både upp- och nedströms behöver beaktas, och de effekter detta kan medföra för biotoper i vattenförekomsternas närhet. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden