Anordningar för nedströmspassage

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000821
Nedströmsvandrande fisk vandrar i huvudsak med den dominerande vattenströmmen. Vid ett vattenkraftverk innebär det oftast intaget till kraftverket. Fiskvägar för uppströmspassage fungerar sällan för nedströmsvandring eftersom de av olika skäl inte bör placeras i omedelbar anslutning till kraftverkets intag. För att säkerställa en skadefri passage av kraftverk för nedströmsvandrande fisk, behöver man anlägga nedströmspassager i enlighet med bästa möjliga teknik. Nedströmspassagen ska vara konstruerad på ett sådant sätt att de hindrar fisk från att passera genom kraftverket, och att fisken leds eller tvingas mot en flyktöppning som leder till en förbipassage. Generellt vid avledning är att sannolikheten för god funktion ökar med minskande avledningsvinkel, lämpligen 30° eller lägre i relation till vattnets huvudström. För mer vägledning avseende nedströmspassager hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:14 - Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar - Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.
VISSMEASURETYPE000821
Publik och till planering
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Anordningar för nedströmspassage
Kilometer Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Primär enhet
30 år
2013-01-22 14:15
2019-08-06 13:49
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 000 kr/st - Sverige, Land

25-1500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schabloner avser ett låglutande galler vid ett kraftverk med "slukförmåga" på ca 10 - 15 m3/s eller längd bredd 11 * 6 m.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

50 000 kr/st - Sverige, Land

70-500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredningskostnader direkt kopplade till åtgärden. Åtgärden är i princip alltid en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Kostnader för prövning och MKB ska inte inkluderas i denna databas utan hanteras på annat sätt.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

10 000 kr/st/år - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Löpande kostnader Drift och underhåll av fiskvägen.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Produktionsbortfall Fiskvägar belägna vid vattenkraftverk genererar ett produktionsbortfall undantaget är då fiskvägen endast drivs med spillvatten. Fiskvägar vid en äldre kvarndamm eller regleringsdamm behöver inte betyda något produktionsbortfall alls. Därför ska eventuell kostnad för vatten i en fiskväg läggas in via den separata åtgärden minimitappning

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 222 920 kr/st - Sverige, Land

50-250 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schabloner avser ett låglutande galler vid ett kraftverk med "slukförmåga" på ca 10 - 15 m3/s eller längd bredd 11 * 6 m. Åtgärdens livslängd på 30 år.
1 mkr investeringskostnad och 50 000 kr i utredning/administrativ kostnad
10 000 kr/år * 17,29203 ger nuvärdet av den löpande kostnaden.
Fiskvägar belägna vid vattenkraftverk genererar ett produktionsbortfall undantaget är då fiskvägen endast drivs med spillvatten. Fiskvägar vid en äldre kvarndamm eller regleringsdamm behöver inte betyda något produktionsbortfall alls. Därför ska eventuell kostnad för vatten i en fiskväg läggas in via den separata åtgärden minimitappning

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Hektar Antal
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per ha Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Habitat
Avser nyttiggjort habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändringar i temperatur och nederbörd inklusive förändringar i frekvens av extrem nederbörd etc. så att en långsiktigt hållbar lösning väljs. Vid ex. översvämning kan passag genom fingrindar (galler) påverkas. Om åtgärden förutsätter ett visst flöde kan effekten av åtgärden utebli vid perioder av torka. Effekten av låglutande fingaller för fiskpassage kan också påverkas både vid höga flöden eller alltför låga. Etablering av andra särskilda konstruktioner (tex. louvers, ljus- och ljudspärrar framför intag till tex kraftverk, kan påverkas av ett förändrat klimat. Effekten av åtgärden kan minska om målart konkurreras ut eller försvinner pga förändringar i habitatet. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden