Klunkning av vatten

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000822
Klunkning av vatten innebär i princip att man ökar vattenföringen i tex en fiskväg under en begränsad tid (timmar, dag, dygn) med syftet att öka möjligheten för fisk att hitta en fiskväg.
VISSMEASURETYPE000822
Publik och till planering
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Klunkning av vatten
Antal Sekundär enhet
Kubikmeter Primär enhet
30 år
2013-01-22 15:06
2015-05-29 18:53
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter
Hjälptext för Produktionsbortfall

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Åtgärden kan påverkas vid flödesförändringar. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar