Miljöanpassade flöden

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000827
Definitionsmässigt kan miljöanpassade flöden sägas vara ”det flödesmönster och -kvantitet som krävs för att vidmakthålla en godtagbar ekologisk status”. Miljöanpassade flöden (ecological flows), eller ekologiskt hållbart flöde, är samhällets avvägning mellan de krav som finns för att tillförsäkra god ekologisk status i vattendrag och samtidigt gynna andra intressen. Det innebär att vattenkraftutnyttjande och bevattningsuttag kan fortgå, men att de måste ge utrymme för det naturliga vattenlivet och –dynamiken. Miljöanpassade flöden är därmed den nödvändiga nivån av flöden som krävs för ursprungliga och livskraftiga populationer, en avvägning mellan flera intressen där ingen får mycket, men alla klarar sig.
VISSMEASURETYPE000827
Publik och till planering
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Miljöanpassade flöden
Antal Sekundär enhet
Kubikmeter Primär enhet
30 år
2013-01-26 19:14
2015-05-29 19:24
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter

34 000 kr/m3/år - Sverige, Land

30-2000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Produktionsbortfall Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter

588 000 kr/m3 - Sverige, Land

30-2000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat.

Enhet för beräkning av standardvärden Kubikmeter
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal förändrade tillstånd