Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000898
Växtnäringsplanering i nya miljöstödsperioden. Syftet med miljöersättning till ”Miljöskyddsåtgärder” är att stimulera åtgärder för effektivare och säkrar användning av växtnäring och växtskyddsmedel på lantbruksföretagen.
För att få ersättning ska lantbrukaren genomföra följande åtgärder; växtnäringsbalans, markkartering, NPK-strategi och kalkningsstrategi, 0-rutor, klimatcertifierad minN, analysera flytgödsel.
VISSMEASURETYPE000898
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet
Hektar Primär enhet
5 år
2013-10-18 13:47
2019-07-16 14:26
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 51 kr/ha/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 227 kr/ha - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 51 kr/hektar om året i fem år, exklusive ränta på 4 procent.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 50 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
1,3 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,04 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 1275 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift