Minskat kväveläckage med fånggröda

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000899
Miljöersättning för fånggröda ska minska kväveutlakningen under vinterhalvåret. Fånggröda sås på hösten efter huvudgrödan eller sås in i huvudgrödan för att öka upptaget av kväve på hösten/vintern. Med fånggröda menas växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas i syfte att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Fånggröda har störst effekt på sandjordar med hög utlakning under vinterhalvåret.
VISSMEASURETYPE000899
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Minskat kväveläckage med fånggröda
Hektar Primär enhet
1 år
2013-10-18 13:52
2019-07-16 14:27
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 195 kr/ha/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 195 kr/ha - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 200 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
6,3 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 31 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift