Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000900
Vallodling (med miljöersättning) innebär odling av flerårig slåtter- och betes- eller frövall på åkermark. Syftet med ersättningen är att stimulera odling av vall, som minskar växtnäringsläckaget, erosionen från åkermark, (användningen av växtskyddsmedel) och gynnar den biologiska mångfalden. Vallen ska ligga obruten i minst 3 vintrar i följd och skötas under mellanliggande odlingssäsonger. Vallen ska brukas aktivt varje år genom att betas eller skördas. Det får inte spridas kemiska växtskyddsmedel på vallen, men den får brytas kemiskt.
VISSMEASURETYPE000900
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)
Hektar Primär enhet
1 år
2013-10-18 13:55
2019-07-16 14:50
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 310 kr/ha/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 310 kr/ha - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 310 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Antal/år Hektar
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per st/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Effekt netto till havet (retention inte beaktat)

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Antal/år Hektar
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per st/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot läckage av gödande ämnen från jordbruk