Åtgärdsutredning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000903
Åtgärdsutredning syftar till att definiera vilka åtgärder som behöver genomföras för att vattenförekomsten ska följa miljökvalitetsnormen.
- Åtgärdsutredning, platsspecifik aktivitet vars syfte är att definiera typ och storlek på en eller flera fysiska åtgärder som om de genomförs leder till att MKN följs (ex. definiering och/eller kvantifiering av påverkan, källfördelningsanalys, kvantifiering av förbättringsbehov, beting etc) Åtgärdsutredning definierar vad och hur mycket som skall göras, OBS att detta skiljer sig från fysisk/praktisk åtgärdsplanering som definierar vem och/eller vilka och/eller hur åtgärder skall utföras. Status: Möjlig / publik, flaggas åtgärdsutredning som prioriterad av LST och EJ prio av VM
VISSMEASURETYPE000903
Publik och till planering
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Antal Primär enhet
1 år
2013-11-05 10:46
2019-07-16 13:40
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk
Punktkällor, reningsverk < 2000 pe
Punktkällor, reningsverk < 10000 pe
Punktkällor, reningsverk < 15000 pe
Punktkällor, reningsverk < 150000 pe
Punktkällor - Bräddning
Punktkällor - bräddning av dagvatten
Punktkällor - bräddning av avloppsvatten
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Vattenbruk
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition
Diffusa källor - Materialtäkt
Diffusa källor - Vattenbruk
Diffusa källor - Andra relevanta
Diffusa källor - Näringsämnesbelastning från omgivande vatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk
Vattenuttag eller vattenavledning för dricksvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för industri
Vattenuttag eller vattenavledning - för kylvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenbruk
Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenkraft
Vattenuttag eller vattenavledning - annat
Vattenuttag - Bergs- och grustäkt
Vattenuttag - Sjöfart och kanaler
Vattenuttag - Vattenöverföring
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade
Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - offentlig vattenförsörjning
Flöde och morfologi - Konstgjord infiltration
Förändring av hydrologisk regim - fiske och vattenbruk
Förändring av hydrologisk regim - annat
Fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomster
Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten - Utfyllnad för att skapa landområde
Förändring av morfologiskt tillstånd - för översvämningsskydd
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för minskad översvämningsrisk
Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten - Tidvattenbarriärer
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Fysiska förändringar av vattendrag - för att öka jordbruksproduktionen
Fysiska förändringar av sjöar - Sänkta sjöar för att öka jordbruksproduktionen
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för flottning
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för minskad friktionsförlust
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för upprätthållande av markavvattning
Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Förbättring av fisket
Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Infrastruktur på land
Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade
Andra hydromorfologiska förändringar
Andra morfologiska förändringar - Tätning och hårdgjorda ytor
Introducerade sjukdomar eller arter
Annan signifikant påverkan - Introducerad sjukdom
Annan signifikant påverkan - Introducerade arter
Exploatering eller borttagande av djur eller växter
Annan signifikant påverkan - Fiske
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
Annan signifikant påverkan
Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
Annan signifikant påverkan - Rekreation
Annan signifikant påverkan - Klimatförändringar
Annan signifikant påverkan - Markavvattning
Okänd signifikant påverkan
Historisk förorening

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Konstgjord vattenåterföring - Utsläpp p.g.a. konstgjord infiltration
Konstgjord vattenåterföring - Återinfiltration
Konstgjord vattenåterföring - Återflöde efter upphörd gruvverksamhet
Konstgjord vattenåterföring - Annan signifikant infiltration
Konstgjord vattenåterföring - Flödesförändringar i grundvatten p.g.a. ändring i markmorfologi
Annan signifikant påverkan
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
Vattenuttag - Jordbruk
Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt
Vattenuttag - Tillverkningsindustri
Vattenuttag - IED-industri
Vattenuttag - Ej IED-industri
Vattenuttag - Andra relevanta uttag
Vattenuttag - Bergs- och grustäkt
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Vattenbruk
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Materialtäkt
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Skogsbruk
Grundvattennivåförändringar
Okänd påverkan
Historisk förorening

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen
Miljögifter
Förorening av miljögifter
Förorenade sediment
Försurning
Annat betydande miljöproblem
Främmande arter
Brunifiering, ökande humushalt
Saltförorening
Förhöjda temperaturer
Flödesförändringar
Vattenuttag
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar
Okänt betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem
Saltvatteninträngning
Skada på förbundna ytvatten
Skada på förbundna landmiljöer
Organisk/syretärande förorening
Mikrobiell förorening

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige 25-2000 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige 25-2000 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas. Inkludera klimatförändringar och dess möjliga effekter i vattenmiljöerna med avseende på ekologi, fys-kem, hydrologi och morfologi i planeringen.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift