Ökad P- och N-rening massaindustri (ospecificerad)

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000922
Genomsnittskostnad av åtgärden sandfilter i två massaindustrier. Schablonerna kan dock betraktas som ett genomsnitt av flera möjliga nya reningssteg, såsom kemiska fällning, membranfilter, simultanfällning mm. Kostnadsschablonen är således grov och varierar kraftigt mellan resp. industri, processteknik och andra lokala förutsättningar. Många relevanta åtgärder är betydligt mindre kostsamma och denna åtgärdskategori representerar ett helt nytt reningssteg.
VISSMEASURETYPE000922
Publik - ej till planering
Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet
 
Ökad fosfor/kväverening i industri
 
Ökad P- och N-rening massaindustri (ospecificerad)
Antal Primär enhet
20 år
2013-12-02 18:24
2019-02-06 10:23
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 81 000 000 kr/st - Sverige 10-180 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Genomsnittskostnad av åtgärden sandfilter i två massaindustrier. Schablonerna kan dock betraktas som ett genomsnitt av flera möjliga nya reningssteg, såsom kemiska fällning, membranfilter, simultanfällning mm. Kostnadsschablonen är således grov och varierar kraftigt mellan resp. industri, processteknik och andra lokala förutsättningar.
I Korsnäsverket uppskattas investeringskostnaden för flera olika avancerade åtgärder, ett snitt av dem ligger på 190 Mkr (produktion på 700 000 ton sulfatmassa, inkl. returfiber). På Gruvön beräknades en kostnad på 87 mkr för ett nytt sandfilter. Kraftliner för samma åtgärd uppskattades till 75 mkr.
Många relevanta åtgärder är betydligt mindre kostsamma och ovanstående schablon representerar ett helt nytt reningssteg.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st - Sverige 100-500 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Inga kostnader redovisade i rapporten men utredningskostnaderna kan vara omfattande.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 5 450 000 kr/st/år - Sverige 10-300 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Genomsnittskostnad av åtgärden sandfilter i två massaindustrier. Schablonerna kan dock betraktas som ett genomsnitt av flera möjliga nya reningssteg, såsom kemiska fällning, membranfilter, simultanfällning mm. Kostnadsschablonen är således grov och varierar kraftigt mellan resp. industri, processteknik och andra lokala förutsättningar.
Många relevanta åtgärder är betydligt mindre kostsamma och ovanstående schablon representerar ett helt nytt reningssteg.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 155 000 000 kr/st - Sverige 10-200 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Genomsnittskostnad av åtgärden sandfilter i två massaindustrier. Schablonerna kan dock betraktas som ett genomsnitt av flera möjliga nya reningssteg, såsom kemiska fällning, membranfilter, simultanfällning mm. Kostnadsschablonen är således grov och varierar kraftigt mellan resp. industri, processteknik och andra lokala förutsättningar.
Många relevanta åtgärder är betydligt mindre kostsamma och ovanstående schablon representerar ett helt nytt reningssteg.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 11 000 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
25000 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 6200 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Både kostnader och effekter varierar kraftigt. Beräknad utan hänsyn till att samma åtgärder även ger andra miljöeffekter.
Hjälptext för Totalkväve
En skattning av effekten utifrån två verkliga fall. Effekten varierar dock stort mellan olika industrier och dess processteknik, utsläpp och andra lokala förhållanden.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
3300 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 47000 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Både kostnader och effekter varierar kraftigt. Beräknad utan hänsyn till att samma åtgärder även ger andra miljöeffekter.
Hjälptext för Totalfosfor
En skattning av effekten utifrån två verkliga fall. Effekten varierar dock stort mellan olika industrier och dess processteknik, utsläpp och andra lokala förhållanden.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift