Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000923
Denna åtgärdskategori är en bedömning av möjlig reduktion av näringsämnen till vatten om alla små avloppsanläggningar (EA = enskilda avlopp) i området som inte inte klarar kraven för normal skyddsnivå åtgärdas så att de uppfyller dessa krav.

Denna åtgärd utgör en kombination av åtgärderna "Permanent EA åtgärdat från IG till N", "Fritidshus EA åtgärdat från IG till N", "Permanent EA åtgärdat från IG till kommunalt VA ", "Fritidshus EA åtgärdat från IG till kommunalt VA". Beräkningarna utgår från en strikt jämförelse av reningsgradskraven i procent med den senaste bedömningen av reningsgraderna för olika tekniker enligt SMEDs rapport 2011:44.
OBS: denna åtgärd kan inte kombineras med åtgärder inom kategorin VISSMEASURETYPE000924 i samma område, då de överlappar varandra
VISSMEASURETYPE000923
Publik - ej till planering
Kunskapsbank
 
Utsläppsreduktion enskilda avlopp
 
Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå
Antal Primär enhet
20 år
2013-12-05 20:48
2019-08-14 15:03
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 75 600 kr/st - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 2 400 kr/st - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 78 000 kr/st - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 5 500 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Beräkning av belastningsminskning av kväve som kg tot-N/år. Schabloner har använts för årlig belastning och reningsgrader. Se infoblad.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Beräkning av belastningsminskning av fosfor som kg tot-P/år. Schabloner har använts för årlig belastning och reningsgrader. Se infoblad.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
9. Grundvatten av god kvalitet Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift