Åtgärdande av EA från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000925
Denna åtgärdskategori är en bedömning av möjlig reduktion av näringsämnen till vatten om alla små avloppsanläggningar (EA = enskilda avlopp) i området antas ha rening motsvarande normal skyddsnivå och åtgärdas så att de uppfyller kraven för hög skyddsnivå.
Åtgärder i denna åtgärdskategori är framräknade som mellanskillnaden mellan åtgärderna "Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå" och "Åtgärdande av EA till hög skyddsnivå".
Beräkningarna utgår från en strikt jämförelse av reningsgradskraven i procent med den senaste bedömningen av reningsgraderna för olika tekniker enligt SMEDs rapport 2011:44. En kombination av "Permanent EA åtgärdat från IG till H", "Fritidshus EA åtgärdat från IG till H", "Permanent EA åtgärdat från IG till kommunalt VA ", "Fritidshus EA åtgärdat från IG till kommunalt VA", "Permanent EA åtgärdat från N till H", "Fritidshus EA åtgärdat från N till H", "Permanenet EA åtgärdat från N till kommunalt VA" och "Fritidshus EA åtgärdat från N till kommunalt VA" .
OBS: denna åtgärd kan inte kombineras med åtgärder inom kategorin VISSMEASURETYPE000924 i samma område, då de överlappar varandra
VISSMEASURETYPE000925
Publik - ej till planering
Kunskapsbank
 
Utsläppsreduktion enskilda avlopp
 
Åtgärdande av EA från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå
Antal Primär enhet
20 år
2013-12-06 21:36
2019-08-14 15:03
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 13 400 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 2 400 kr/st - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 15 800 kr/st - Sverige 80-800 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 1 100 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Beräkning av belastningsminskning av kväve som kg tot-N/år. Schabloner har använts för årlig belastning och reningsgrader. Se infoblad.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Beräkning av belastningsminskning av fosfor som kg tot-P/år. Schabloner har använts för årlig belastning och reningsgrader. Se infoblad.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
9. Grundvatten av god kvalitet Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift