Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000933
För att minska förlusterna av fosfor vid spridning av stallgödsel finns det ett antal åtgärder som kan vara aktuella; gödsling enligt Jordbruksverkets rekommendation, undvika höga engångsgivor av fosfor, nedmyllning av gödsel på obrukad mark i anslutning spridningstillfället, nedmyllning av gödsel i växande gröda och att undvika tillförsel av stallgödsel under senhösten då tillväxten avtagit.

VISSMEASURETYPE000933
Publik - ej till planering
Hektar Sekundär enhet
Kilo Primär enhet
1 år
2013-12-19 17:34
2019-08-26 16:56

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Kilo
Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Kilo
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden är inte baserad på den primära enheten (den primära enheten är kg P i stallgödsel som produceras i området). Men kostnadseffektiviteten är schablonmässigt uppskattat till 1650 kr per kg reducerat fosfor.

Enhet för beräkning av standardvärden Kilo
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Kilo
0,0073 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 1650 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Baserat på ett område med med 71000kg P från stallgödsel och med en specifik belastning från åkermarken på 0,58 kg/ha samt en areal på 8735 ha blir reduktionen för VFK 520 kg P d.v.s.:
520/71000=0,0073kg/kg
Hjälptext för Totalfosfor
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift