Förebyggande av vägsaltpåverkan

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000935
Åtgärden syftar till att minska påverkan från vägsaltning på grundvattnet, dels genom mindre saltning men också genom alternativa metoder.
VISSMEASURETYPE000935
Publik och till planering
Särskilda trafikåtgärder (väg, järnväg, flygplatser)
 
Förebyggande av vägsaltpåverkan
Kilometer Primär enhet
10 år
2014-01-28 13:56
2019-07-18 11:28
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Saltförorening

Miljöproblem grundvatten

Klorid/Sulfat

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Kilometer 10 000 000 kr/km - Sverige 10-500 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad En grov schablon

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Kilometer
Hjälptext för Löpande kostnader Enligt tidigare beräkningar för borttagen åtgärdskategori "Minskad vägsaltning" är kostnaden för alternativ halkbekämpning 2kr/m/år

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Löpande intäkter Enligt tidigare beräkningar för borttagen åtgärdskategori "minskad vägsaltning" är intäkterna 1kr/m/år

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Kilometer 10 000 000 kr/km - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad En grov schablon
Enligt tidigare beräkningar för borttagen åtgärdskategori "Minskad vägsaltning" är kostnaden 17 kr/m

Enhet för beräkning av standardvärden Kilometer 1 200 000 kr/km - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Klorid i grundvattnet Negativ
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift