Vattenskyddsområde - Tillsyn

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000973
Tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av de särskilda bestämmelser som gäller inom det avgränsade och skyddade området. Det innebär exempelvis att tillse att området skyltas, tillse att meddelade förbud och förelägganden efterlevs, kontrollera att verksamhetsutövare söker nödvändiga tillstånd och följa upp att villkor i tillstånd efterlevs. Dessutom är det tillsynsmyndighetens uppgift att tolka och förklara innebörd och räckvidd i föreskrifterna om det föreligger osäkerhet i ett enskilt fall. Det är lämpligt att tillsynsmyndigheten för vattenskyddsområdet yttrar sig i detaljplaneförfaranden och vid prövning av verksamheter inom området där en påverkan på vattnet kan ske.
VISSMEASURETYPE000973
Publik - ej till planering
Vattenförsörjning
 
Vattenskyddsområde - Tillsyn
Antal Primär enhet
6 år
2015-03-18 12:54
2019-07-16 10:37
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 19 200 kr/st - Sverige 20-500 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Tillsynskostnad på 800 kr/timma och tre dagar per vattenskyddsområde under en sexårsperiod.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Kostnaderna hanteras som administrativa kostnader på en sexårsperiod istället, se ovan.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 19 200 kr/st - Sverige 20-500 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Tillsynskostnad på 800 kr/timma och tre dagar per vattenskyddsområde på en sexårsperiod.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 3 600 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift