Fördjupad kartläggning ytvatten

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000983
Fördjupad kartläggning ytvatten syftar till att säkerställa statusklassningen så att trender och spridningsmönster identifieras samt att effekter från signifikanta påverkanskällor kvantifieras. Först därefter bör eventuell åtgärdsutredning (VISSMEASURETYPE000903) påbörjas, i de fall trenderna inte är nedåtgående eller/eller spridningsmönstret förordar direkta åtgärder.

VISSMEASURETYPE000983
Icke publik
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning ytvatten
Antal Primär enhet
Liter Sekundär enhet
Kilo Sekundär enhet
1 år
2016-09-27 11:14
2019-07-16 13:45
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk
Punktkällor, reningsverk < 2000 pe
Punktkällor, reningsverk < 10000 pe
Punktkällor, reningsverk < 15000 pe
Punktkällor, reningsverk < 150000 pe
Punktkällor - Bräddning
Punktkällor - bräddning av dagvatten
Punktkällor - bräddning av avloppsvatten
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition
Diffusa källor - Andra relevanta
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
Annan signifikant påverkan
Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
Annan signifikant påverkan - Klimatförändringar
Annan signifikant påverkan - Markavvattning
Okänd signifikant påverkan
Historisk förorening

Påverkan grundvatten

Annan signifikant påverkan
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Punktkällor - Utsläpp till mark
Punktkällor - Annan miljöfarlig verksamhet
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
Punktkällor - Inte IED-industri
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Skogsbruk
Grundvattennivåförändringar
Okänd påverkan
Historisk förorening

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter
Förorenade sediment
Försurning
Okänt betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Investeringskostnad
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

10 000 kr/st - Sverige, Land

50-1000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot bekämpningsmedels­föroreningar från jordbruket
Efterbehandling av förorenade områden
Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen