Hänsyn vid dikning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001028
På skogsmark är hänsyn vid dikning en åtgärd som syftar till att minska transporten av finpartiklar, humus, näringsämnen och kvicksilver till vattenförekomsterna. Åtgärden innefattar främst hänsyn vid skyddsdikning och rensning av diken men även nyanlagda diken och vägdiken bör beaktas för åtgärden.
Skyddsdikning och rensing av diken ska utföras i enlighet med skogsvårdslagstifningen, det vill säga ”Skyddsdikning och rensning av diken ska avslutas innan de når sjöar och vattendrag eller åtgärder vidtas så att skadlig slamtransport förhindras.” Åtgärden kan t.ex innebära att man lämnar översilningszon mot vatten vid rensning av befintliga diken och vid eventuell nydikning (Andersson E. et al 2019; Skogsvårdslagen 1979:429, Skogsvårdsförordningen 1993:1096, samt Skogsstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SKSFS 2011:7).
VISSMEASURETYPE001028
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från skogsbruk
 
Hänsyn vid dikning
Meter Sekundär enhet
Kilometer Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
år
2019-07-17 10:18
2019-10-29 17:41

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Skogsbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter
Förorening av miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift