God miljöhänsyn vid kvävegödsling

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001029
God miljöhänsyn vid kvävegödsling är en åtgärd som syftar till att förhindra eller begränsa skadlig inverkan på vattenmiljöer vid kvävegödsling av skog och skall utföras i enlighet med Skogsvårdslagstiftningen (Skogsvårdslagen 1979:429, Skogsvårdsförordningen 1993:1096, samt Skogsstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SKSFS 2011:7). Åtgärden innebär, framförallt, begränsningar i mängd kvävegödsel samt till att endast gödsla de marker som inte är känsliga eller där vattenmiljöer ej påverkas. Åtgärden innebär även att gödsling ej skall utföras under vissa väderleksförhållanden.
VISSMEASURETYPE001029
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från skogsbruk
 
God miljöhänsyn vid kvävegödsling
Kvadratmeter Sekundär enhet
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
år
2019-07-17 10:21
2019-10-29 17:40

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Skogsbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift