Lokalt anpassad kantzon

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001094
Kantzonen kan definieras som övergångsområdet mellan det terrestra och det akvatiska ekosystemet. En naturlig och vegetationsbeklädd kantzon kan ha en positiv effekt på många av de ekologiska funktionerna hos ett akvatiskt ekosystem. Att återställa kantzonen i jordbrukslandskapet till ett naturligt tillstånd är dock en kostsam åtgärd, som dels tar produktiv jordbruksmark i anspråk, och dels riskerar att försämra markavvattningen.

En lokalt anpassad kantzon (LAK) är en kompromiss mellan jordbrukets och det akvatiska ekosystemets behov. Restaureringen av kantzonen är då mindre omfattande, och återställer den bara delvis till ett naturligt tillstånd. En LAK anpassas till de lokala förutsättningarna, som exempelvis topografi och dränering, och kan tillåtas variera i bredd och vegetation. En LAK har en viss positiv påverkan på det akvatiska ekosystemet: Vattnets närområde får ett marktäcke med mer naturlig vegetation, det skapas möjlighet till utbyte av material och organismer mellan vattnet och strandzonen, den har en stabiliserande effekt, och man får en viss filtrerande funktion vid ytavrinning. Åtgärden förutsätts heller inte påverka markavvattningen negativt, och vattendraget ska kunna rensas och underhållas för att bibehålla en god dränering.

Åtgärden LAK har en delvis positiv påverkan på parametrarna Vattendragets närområde, Vattendragsfårans kanter, samt Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan i vattendrag. Det är dock osäkert om åtgärden kan anses återställa kantzonen till ett tillstånd som inte avviker väsentligt från referensvärdet. Isåfall har åtgärden ingen egentlig inverkan på klassningen av vattendragets ekologiska status, även om vattendragets ekologiska tillstånd i praktiken har förbättrats.
VISSMEASURETYPE001094
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Kantzoner jordbrukslandskapet
 
Lokalt anpassad kantzon
Hektar Primär enhet
år
2019-12-03 11:13
2019-12-03 11:13
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Skogsbruk
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: skogsbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Miljögifter
Förorening av miljögifter
Försurning
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

75 000 kr/ha - Sverige, Land

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (nationell del), Distrikt

40 000 kr/ha - 2. Bottenhavet (nationell del), Distrikt

90 000 kr/ha - 3. Norra Östersjön, Distrikt

116 000 kr/ha - 4. Södra Östersjön, Distrikt

111 000 kr/ha - 5. Västerhavet (nationell del), Distrikt

111 000 kr/ha - 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige), Distrikt

40 000 kr/ha - 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige), Distrikt

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige), Distrikt

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige), Distrikt

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige), Distrikt

20-170 % - Sverige, Land

90-110 % - 1. Bottenviken (nationell del), Distrikt

90-110 % - 2. Bottenhavet (nationell del), Distrikt

90-110 % - 3. Norra Östersjön, Distrikt

80-120 % - 4. Södra Östersjön, Distrikt

80-120 % - 5. Västerhavet (nationell del), Distrikt

80-120 % - 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige), Distrikt

90-110 % - 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige), Distrikt

90-110 % - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige), Distrikt

90-110 % - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige), Distrikt

90-110 % - 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige), Distrikt

Hjälptext för Investeringskostnad
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

75 000 kr/ha - Sverige, Land

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (nationell del), Distrikt

40 000 kr/ha - 2. Bottenhavet (nationell del), Distrikt

90 000 kr/ha - 3. Norra Östersjön, Distrikt

116 000 kr/ha - 4. Södra Östersjön, Distrikt

111 000 kr/ha - 5. Västerhavet (nationell del), Distrikt

111 000 kr/ha - 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige), Distrikt

40 000 kr/ha - 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige), Distrikt

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige), Distrikt

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige), Distrikt

20 000 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige), Distrikt

20-170 % - Sverige, Land

90-110 % - 1. Bottenviken (nationell del), Distrikt

90-110 % - 2. Bottenhavet (nationell del), Distrikt

90-110 % - 3. Norra Östersjön, Distrikt

80-120 % - 4. Södra Östersjön, Distrikt

80-120 % - 5. Västerhavet (nationell del), Distrikt

80-120 % - 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige), Distrikt

90-110 % - 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige), Distrikt

90-110 % - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige), Distrikt

90-110 % - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige), Distrikt

90-110 % - 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige), Distrikt

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
12. Levande skogar Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket
Länsstyrelsen - LOVA
Länsstyrelsen - LONA
Havs och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Övriga EU direktiv Positiv
3. Försurning Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade nederbördsmönster i ett förändrat klimat för effekt av åtgärd. Åtgärden kan innebära ökad lokal översvämningsrisk. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift