Våtmark för förbättrad vattenkvalitet

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001104
Våtmarker med huvudsyftet att minska transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till sjöar, vattendrag och hav
VISSMEASURETYPE001104
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Våtmark för förbättrad vattenkvalitet
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2020-05-28 17:10
2020-12-17 14:05

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Investeringskostnad Investeringskostnaden omfattar anläggning och grävning av våtmarken som uppskattas till cirka 265 000 kronor per hektar.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Löpande kostnader Löpande kostnader representerar den årliga skötselkostnaden vilken innefattar:
Borttagande av sedimentation: cirka 511 kronor per hektar och år.
Röjningsarbete: cirka 2100 kronor per hektar och år.
Rensningsarbete: cirka 900 kronor per hektar och år.
Utbyte av material: cirka 160 kronor per hektar och år.
Vassklippning: cirka 5240 kronor per hektar och år.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Produktionsbortfall Produktionsbortfallet för en hektar våtmark baseras på arrendepriset för åkermark. Arrendepriset för en hektar åkermark uppskattas till 2 066 kronor. Det antas att cirka 70% av våtmarken placeras på produktiv åkermark.

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Total åtgärdskostnad är beräknad på följande viss:

Total åtgärdskostnad= Investeringskostnad + Löpande kostnader* Nuvärdesfaktor + Produktionsbortfall*Nuvärdesfaktor

Nuvärdesfaktor = 4,515052375
Diskonteringsränta: 3,50%
Livslängd: 30 år.

455 357= 265000+ 8900*18,39204541+ 1450*18,39204541

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
256 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 113,5 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
21,38 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 1372 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
Jordbruksverket - Utvald miljö
Länsstyrelsen
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift