Tillsyn - Jordbruk och trädgårdsföretag samt djurhållande verksamheter

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001108
Jordbruket påverkar vattnet genom utsläpp av näringsämnen och växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt. Tillsyn av verksamheter som bidrar till dessa problem är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn kan bidra till att minska påverkan från jordbruket. De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att tillsynsmyndigheten ställer de krav på åtgärder, skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
VISSMEASURETYPE001108
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Tillsyn - Jordbruk och trädgårdsföretag samt djurhållande verksamheter
Antal Primär enhet
år
2021-01-20 12:06
2021-01-20 12:06
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Löpande kostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Produktionsbortfall

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
2,33 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 1831 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift