SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Företag och kommuner i Nordöstra Hälsingland bedriver samordnat recipientkontroll i kustområdet Hudiksvallsfjärden med omnejd. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 16:07
Kust och hav
Löpande program
Nordöstra Hälsinglands Vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 08:35
2015-05-12 14:44

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationer i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1995 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1995 - 5 gånger per år SMHI
Syrgas 1995 - 5 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 1995 - 3 gånger per år SMHI
Siktdjup 1995 - 3 gånger per år SMHI
Näringsämnen 1995 - 5 gånger per år SMHI
Totalkväve 1995 - 5 gånger per år SMHI
Totalfosfor 1995 - 5 gånger per år SMHI
Ammonium 2012 - 5 gånger per år SMHI
Järn 2012 - 5 gånger per år SMHI
Mangan 2012 - 5 gånger per år SMHI
TOC 1995 - 5 gånger per år SMHI
Nitrat + nitrit 1995 - 5 gånger per år SMHI
Fosfat 1995 - 5 gånger per år SMHI
Prioriterade ämnen 2012 - 5 gånger per år SMHI
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Bly och blyföreningar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Nickel och nickelföreningar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1995 - 5 gånger per år SMHI
Temperatur 1995 - 5 gånger per år SMHI
Särskilda förorenande ämnen 2012 - 5 gånger per år SMHI
Arsenik 2012 - 5 gånger per år SMHI
Krom 2012 - 5 gånger per år SMHI
Zink 2012 - 5 gånger per år SMHI
Koppar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 1995 - 5 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 1995 - 5 gånger per år SMHI
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2012 - 5 gånger per år SMHI
Totalaluminium 2012 - 5 gånger per år SMHI
Molybden 2012 - 5 gånger per år SMHI