SRK, Södra Hälsinglands kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnat recipientkontroll i kustområdena Söderhamnsfjärden och Ljusnefjärden. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 15:42
Kust och hav
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 09:58
2015-05-12 10:26

Provtagningar i undersökningsområdet utförs i enlighet med kontrollprogrammet och följer gällande standard enligt följande: Naturvårdsverkets metodanvisningar för recipientkontroll vatten (SNV 3108), sediment (BIN SR 01).
Undersökningstyper
Startår 2001 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Järn 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Mangan 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
TOC 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Prioriterade ämnen 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Kadmium och kadmiumföreningar 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Bly och blyföreningar 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Nickel och nickelföreningar 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Särskilda förorenande ämnen 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Arsenik 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Krom 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Zink 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Koppar 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2001 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprovtagning. Provtagning vart 10e år.