RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet omfattar 4 sjöar som även är vattenförekomster. Det utgör en förtätning av det nationella delprogrammet med
samma namn. Undersökta sjöar är dock inga referenssjöar utan är av mer eller mindre påverkade av näringsämnen och andra föroreningar.

Syftet med programmet är att:
• långsiktigt följa storskaliga förändringar i för länet normalt påverkade sjöar
• kartlägga makrofytsamhällens sammansättning kopplad till effekter av övergödning
• öka kunskapen om makrofytsamhällenas dynamik och därmed bidra till bland annat utveckling och utvärdering av bedömningsgrunderna för makrofyter
• bidra till en ökad samlad kunskap om länets makrofytsamhällen och därmed kopplade naturvärden
• bidra till statusbedömning av vattenförekomster i enlighet med EUs ramdirektiv för vatten
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 20:14
2017-09-07 16:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ALBYSJÖN SE656984-164254 ALBYSJÖN Albysjön Tyresån
2 GARNSVIKEN SE660189-163937 Garnsviken AB100 Garnsviken Åkersström
3 Norrviken SE659512-162070 Norrviken AB101 Norrviken Norrström
4 Orlången, Karlsborg V SE656626-162801 Orlången AB102 Orlången Tyresån
5 TURINGEN SE656668-159332 Turingen AB103 Turingen Norrström
6 Viren SE660892-165434 VIREN Viren Kustområde