RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I ett forskningsprojekt vid Lunds universitet 1967–1984 undersökte Gunnar Andersson varje sommar 11–13 sjöar i sydvästra Skåne. Undersökningen var inriktad på analys av sjövattnets joninnehåll (makrokonstituenter), men även närsalter analyserades. Provtagningar genomfördes under perioden slutet av juli till augusti. Studien har sedan fortsatt årligen och efterhand fått mer karaktär av övervakning av framför allt närsalter och andra eutrofibeskrivande variabler. Sedan 1989 genomförs studien i Länsstyrelsens regi. Några år (1968, 1978, 1998) har antalet undersökta sjöar utökats med ca 20 sjöar fördelade över hela Skåne. Flertalet av de totalt ca 25 sjöarna undersöktes redan 1946–48 av Artur Almestrand. Fyra sjöar (Krageholmssjön, Havgårdssjön, Dagstorpssjön, Krankesjön) har ingått i det nationella övervakningsprogrammet ''Nationella referenssjöar'' sedan 1996. I och med programförändringen av den nationella miljöövervakningen 2008 ingår numera Krageholmssjön, Havgårdssjön och, Krankesjön i ”Nationella trendsjöar” och Dagstorpssjön har överförts till delprogrammet ”Regionala referenssjöar”.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1967
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:54
2017-12-01 13:36

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2011 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1998 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö