VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Olika punktinsatser för att förbättra underlaget till statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Jönköping
Örebro
Västra Götaland
Kalmar
Kronoberg
Östergötland
Halland
2014-09-26 09:23
2022-10-13 11:10

Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kloroalkaner, C10-13 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1,2-dikloretan 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklormetan 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Simazin 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklormetan (kloroform) 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bisfenol A 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenoletoxilater 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB