VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Olika punktinsatser för att förbättra underlaget till statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Jönköping
Örebro
Västra Götaland
Kalmar
Kronoberg
Östergötland
Halland
2014-09-26 09:23
2021-04-23 12:03

Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner 0 - annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB