SCR, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter innebär översiktlig inventering av kemiska ämnen och brukar användas som ett första led i arbetet med att identifiera ämnen som kan utgöra miljöproblem.

Genom att analysera olika typer av prover (t.ex. vatten, sediment, och fisk) försöker man kartlägga vilka ämnen som återfinns i miljön och i vilka halter de förekommer.
Godkänd
2014-12-02 12:55
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-02 12:52
2015-01-27 15:33

Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen
Undersökningstyper
Startår 2008 Slutår 2008
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
alla prioriterade ämnen samt monobutyltenn och dibutyltenn
Kadmium och kadmiumföreningar 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Atrazin 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kloroalkaner, C10-13 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1,2-dikloretan 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklormetan 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Simazin 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklorbensener 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklormetan (kloroform) 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2008 2008 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB