RK, Tumbaåns sjösystem

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tumbaåns sjösystem har under lång tid belastats av föroreningar från omkringliggande bebyggelse, bl. a. med utsläpp från avloppsreningsverk i Rönninge, Salem och Tumba samt industriellt avloppsvatten från framför allt Tumba Bruk och Alfa Laval. Först 1987 var alla större enskilda föroreningskällor bortkopplade från sjösystemet och idag bedöms dagvatten från hårdgjorda ytor vara den största påverkanskällan till i
tillrinningsområdet.
Botkyrka och Salems kommuner har sedan 1995 tagit prover i olika delar av Tumbaåns sjösystem enligt mycket likartade recipientkontrollprogram.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
RK, Recipientkontroll
1995
-
Pågående
Stockholm
2014-12-02 15:51
2021-05-18 14:15

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Kadmium och kadmiumföreningar 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Bly och blyföreningar 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Nickel och nickelföreningar 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Särskilda förorenande ämnen 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Krom 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Zink 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Koppar 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Glödrest 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx
Torrsubstans, TS 2013 - Var femte år xxxxxxxxxxxx