KÖ, Kalix kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid kommunala reningsverk i Töre älv och Sangis älv.
År 2012 utökades provtagningen till 4 gånger per år. I Töreälven finns en nationell övervakningsstation (flodmynning) som används som jämförelse med provpunkt nedströms reningsverket i Töre.

År 2015 undersöktes Mjöträsket vid tre tillfällen (fyra stationer i sjön).
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kalix kommun
KÖ, kommunal övervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
2015-11-26 11:35
2019-04-03 12:00

Kommunal övervakning vid Sangis och Töre avloppsreningsverk. År 2012 utökades provtagningen till 4 gånger per år. I Töreälven finns en nationell övervakningsstation som används som jämförelse med provpunkt nedströms reningsverket.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Kemisk syreförbrukning, Mn 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Ljusförhållanden 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Vattenfärg 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Näringsämnen 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Totalkväve 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Totalfosfor 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Ammonium 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Järn 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
TOC 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Nitrat + nitrit 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Fosfat 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Prioriterade ämnen 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Bly och blyföreningar 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Nickel och nickelföreningar 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Temperaturförhållande 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Temperatur 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Särskilda förorenande ämnen 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Nitrat 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Krom 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Zink 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Koppar 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Salthaltsförhållanden 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Konduktivitet 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Försurning 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
pH 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Sulfat 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Klorid 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Kalcium 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Absorbans 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Magnesium 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun
Totalaluminium 1997 - 4 gånger per år Kalix kommun