RMÖ, Uppsala län. provfiske vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fiskövervakning

Målet är att
• översiktligt kontrollera fisk och och eventuellt bottenfauna i speciellt värdefulla vatten,
• ge underlag för en effektiv planering av biologisk återställning,
• följa upp effekten av åtgärder,
• ta fram underlag för uppdatering av statusbedömning för ytvattenförekomster.

Syftet med fiskundersökningar är följa upp eventuella biologiska variationer i sjöar och vattendrag.
Läs mer
Godkänd
2015-01-08 16:10
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Uppsala
2015-01-08 14:35
2019-01-08 15:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björklingeån, Nyby sågen SE665740-159675 Björklingeån - mynningen till Björklinge Norrström
2 Bäck till Harvikadam, Nedstr Slagmyren SE667394-161598 Dalån Slagsmyren-Harvikadammen Norrström
3 Enköpingsån, Ulunda SE661364-157023 Enköpingsån Norrström
4 Forsmarksån, Forsmark SE669675-162955 Forsmarksån Forsmarksån
5 Forsmarksån, Johannisfors nedstr SE669479-163266 Forsmarksån Forsmarksån
6 Forsmarksån, Johannisfors uppstr SE669486-163261 Forsmarksån Forsmarksån
7 Forsmarksån, Lövstabruk SE670132-161440 Forsmarksån (Åkerbysjön - Skälsjön) Forsmarksån
8 Fyrisån, Ekeby kvarn SE664996-160430 Fyrisån mellan Björklingeån och Vendelån Norrström
9 Fyrisån, Fiskväg Rosénparken SE663912-160250 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
10 Fyrisån, Nedstr Dombron SE663900-160275 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
11 Fyrisån, Träsundet Knivstasjö SE666593-160863 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön Norrström
12 Fyrisån, Ulva kvarn SE664505-159905 Fyrisån Ulva - Björklingeån Norrström
13 Husbybäcken, Husby kvarn 1 SE667116-159835 Fyrisån - Tassbäcken Norrström
14 Hågaån, Kvarnbo SE663715-159880 Hågaån Norrström
15 Hågaån, Kvarnbrolund SE663716-159895 Hågaån Norrström
16 Hågaån, Lurbo SE663295-160100 Hågaån Norrström
17 Hågaån, Musteriet SE663260-160107 Hågaån Norrström
18 Jumkilsån, Broby SE664345-159735 Jumkilsån Norrström
19 Jumkilsån, Broholm-Jumkil SE664835-159020 Jumkilsån Norrström
20 Jumkilsån, Skuggan 1 SE665002-158808 Jumkilsån Norrström
21 Jumkilsån, Skuggan 2 SE665009-158797 Jumkilsån Norrström
22 Jumkilsån, Ullbolsta/Nyby såg SE665025-158780 Jumkilsån Norrström
23 Jumkilsån, Östfora SE665220-157690 Jumkilsån Norrström
24 Kårbobäcken, Sandby 1 SE671040-159797 Sandbyån Tämnarån
25 Kårbobäcken, Sandby 2 SE671038-159818 Sandbyån Tämnarån
26 Strömarån, Ermundbo SE669820-160532 Strömarån Kustområde
27 Strömarån, Försäter SE670409-160891 Strömarån Kustområde
28 Strömarån, Hillebola SE669365-160440 Strömarån Kustområde
29 Strömarån, Hillebola ovan väg SE669377-160452 Strömarån Kustområde
30 Strömarån, Skärplinge SE670798-160749 Strömarån Kustområde
31 Strömarån, Åkerby SE670210-160775 Strömarån Kustområde
32 Sävaån, Säva kvarn SE662714-158941 Sävaån Norrström
33 Sävjaån, Kuggebro SE663592-160635 Sävjaån mynning - Storån Norrström
34 Tämnarån, Fors SE668985-159350 Tämnarån Rocknöbäcken - Enstabäcken Tämnarån
35 Tämnarån, Höger fåra SE669952-159802 Tämnarån Sandbyån - Roknöbäcken Tämnarån
36 Tämnarån, Karlholmsbruk SE671260-160080 Tämnarån mynningen - Sandbyån Tämnarån
37 Tämnarån, Strömsberg SE669945-159790 Tämnarån Sandbyån - Roknöbäcken Tämnarån
38 Tämnarån, Vänster fåra SE669955-159802 Tämnarån Sandbyån - Roknöbäcken Tämnarån
39 Tämnarån, Västland (nedströms) SE670520-159981 Tämnarån Sandbyån - Roknöbäcken Tämnarån
40 Tämnarån, Ö Vad SE670290-159954 Tämnarån Sandbyån - Roknöbäcken Tämnarån
41 Vendelån, Järsta Gropen SE665720-160400 Vendelån mynningen - Sävastabäcken Norrström
42 Åloppebäcken, Sandbro SE664649-159624 Åloppebäcken Norrström
43 Örbäcken, Åby SE661416-156813 Enköpingsån - Örbäcken Norrström
44 Örsundaån, Hårsbäckens reserv 1 SE663958-156193 Örsundaån Vansjön - Fjärdhundra Norrström
45 Örsundaån, Hårsbäckens reserv 2 SE663981-156179 Örsundaån Vansjön - Fjärdhundra Norrström