Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-06-22 17:52 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ystad - 1286
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nybroån - SE89000
Åtgärdsområde
Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6144802
SWEREF99 TM Östlig: 430483

RT 90 2,5 gon V - X: 6147730
RT 90 2,5 gon V - Y: 1379500

WGS84 Latitud: 55.4444700658
WGS84 Longitud: 13.9010627354

ETRS-89 Latitud: 55.44446
ETRS-89 Longitud: 13.90105

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Ystad, dagvattenpåverkan från tätort
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag 20 Herrestadsbäcken
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag 20 Herrestadsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1982 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen   annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Antracen annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Naftalen annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Aldrin annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Dieldrin annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen DDT annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Isodrin annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten annat 2017 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1988 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2013 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen   annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen MCPA annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan annat 2017 -
RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne Prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol annat 2017 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1996 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2018 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 2010
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 1998 -