Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Götarpsån: Hären - Töllstorpaån (WA19703932)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Götarpsån: Hären - Töllstorpaån (WA19703932)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Götarpsån: Hären - Töllstorpaån (WA19703932)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Götarpsån: Hären - Töllstorpaån (WA19703932)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6354997
SWEREF99 TM Östlig: 423721

RT 90 2,5 gon V - X: 6358100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1375200

WGS84 Latitud: 57.3314939063
WGS84 Longitud: 13.7330113304

ETRS-89 Latitud: 57.33149
ETRS-89 Longitud: 13.73300

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag 1107 Skaftån
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag 1107 Skaftån
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa 1107 Skaftån
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag 1107 Skaftån
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Götarpsån inlopp Hären

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1992 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2009 2009
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2006 2006
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1992 -
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2006 2006
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1992 2010
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NissanBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NissanBottenfauna
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenKoppar