Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6393738
SWEREF99 TM Östlig: 479067

RT 90 2,5 gon V - X: 6396200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1431030

WGS84 Latitud: 57.6853859535
WGS84 Longitud: 14.64894696

ETRS-89 Latitud: 57.68538
ETRS-89 Longitud: 14.64893

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag 370 Nässjöån
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Nässjöån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1977 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endrin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2009 2009
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenArsenik