Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6404902
SWEREF99 TM Östlig: 457153

RT 90 2,5 gon V - X: 6407630
RT 90 2,5 gon V - Y: 1409240

WGS84 Latitud: 57.7841107698
WGS84 Longitud: 14.2794576558

ETRS-89 Latitud: 57.78410
ETRS-89 Longitud: 14.27944

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag 315 Lillån Huskvarna
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Lillån Huskvarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1977 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2009 2009
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur